technologie starych mistrzów

PLATINUM
Wacław Wantuch
Wydawca Migavka sp.z o.o.
Warszawa 2016
ISBN 978-83-944274-1-2

Wacław Wantuch traktuje nagie ciało kobiety jak piękną formę. Szuka w nim geometrii i abstrakcyjnego kształtu. Choć jest wykształconym rzeźbiarzem to po mistrzowsku rzeźbi światłem, a nie dłutem.W efekcie akty Wantucha nie są prostokątnymi obrazami, ale trójwymiarowymi zachwytami nad pięknem ciała kobiety. Wantuch jest autorem ponad siedemdziesięciu wystaw i trzech albumowych bestsellerów, stanowiących kanon czarno-białego aktu polskiego w XXI wieku. W swojej domowej pracowni, w maleńkiej, podkrakowskiej wsi od wielu lat prowadzi słynne, elitarne warsztaty.

Migavka 6×7 Gallery


Zadałem kiedyś pytanie konserwatorowi fotografii: gdyby robił Pan ranking najtrwalszej techniki fotograficznej, to której przyznałby Pan pierwsze miejsce? Bez chwili zastanowienia odpowiedział: Platynotypia.
Jednak tak szybko, jak to powiedział — dodał, że jeżeli sama platyna nie ma sobie równych pod względem trwałości, to jednak pozostałości po procesach chemicznych destrukcyjnie wpływają na papier, czego skutkiem są pojawiające się po latach tak zwane „pomarańczowe duchy […]”.

Kiedy poważniej zainteresowałem się tą techniką, okazało się, że istnieje sporo receptur na Platynotypię. Co więcej, platyna mieszana z palladem zwiększa możliwy do uzyskania zakres tonalny. Powstający obraz staje się bogatszy o szczegóły wydobyte w światłach, a ciepły ton czerni daje dodatkowy walor, który nie jest możliwy do uzyskania w innych technikach. Natomiast destrukcyjny wpływ na podłoże okazał się przeszkodą pokonaną przez brytyjskiego chemika.

Obraz platynowo-palladowy zapisywany jest za pomocą najtrwalszych metali, jakim są platyna i pallad. Obydwa należą do grupy tzw. metali szlachetnych. Oznacza to, iż w normalnych warunkach nie wchodzą w reakcje z żadnymi innymi pierwiastkami ani związkami chemicznymi. W ten sposób są nieskończenie trwałe.

Aby uzyskać obraz należy oba metale osadzić na trwałym podłożu i dodatkowo umożliwić swobodne wypłukanie pozostałości po procesach chemicznych. Papiernia Arche (która od średniowiecza produkuje między innymi papier czerpany) zaprojektowała specjalnie do tego celu podłoże Arche Platine składające się z czystych włókien bawełnianych i spełniające warunki wymagane dla procesów Platynotypii. Papier ten nie posiada żadnych dodatkowych związków chemicznych i dysponuje najważniejszym w Fotografii atestem Photographic Activity Test (PAT).

Najważniejszym zadaniem stojącym przed wykonawcą w trakcie komponowania składu związków chemicznych, które przeniosą platynę i pallad z roztworu wodnego na papier, jest taki ich dobór, aby nie powodowały zniszczenia włókien papieru i jednocześnie dały się łatwo wypłukać po procesie. Istotne jest, by nie pozostało w papierze nic więcej oprócz platyny i palladu.
Historyczne odmiany tej techniki źle przetrwały próbę czasu. Zarówno związki przenoszące pallad i platynę, jak i substancje uczulające oraz wszelkiego rodzaju związki poprawiające kontrast dewastowały papier.

Na przestrzeni lat różni chemicy wprowadzali modyfikacje w procesie. Jednym z nich był Mike Ware, (chemik i fotograf, wykładowca uniwersytecki, również członek Królewskiej Akademii Nauk), który udostępnił rezultaty swoich badań, rewolucjonizując możliwości tej techniki. Zmodyfikowana technika palladowo-platynowa prowadzona zgodnie z jego ideą pozwala na uzyskanie trwałego obrazu na czystej, niezniszczonej bazie papierowej, z której usunięto wszystkie składowe procesu, jakie mogłyby mieć niepożądany wpływ na trwałość. Dopiero dzięki zaproponowanym przez Mike Ware’a zmianom, technika przestała być szkodliwa dla podłoża. Współczesny proces stał się możliwy do prawidłowego przeprowadzenia dzięki wiedzy chemicznej, możliwości wykonania precyzyjnych analiz chemicznych, oraz dostępności nowych związków chemicznych.

W przedstawionej metodzie nie ma miejsca na żadne dodatki typu: utrwalacze, wybielacze, kleje, emulsje, żelatyny i inne, które podlegają procesom starzenia.
Dwa najstabilniejsze metale w wyniku reakcji fotochemicznych zostają wytrącone na podłoże ze znakiem wodnym nieskończoności!

 

Once I asked a photograph conservator: if you were to do a rating of the most durable photography techniques, which one would be on the top of your list? Without hesitation, he answered that it would be platinotype photography.
However, just as quickly as he said this, he added that while platinum itself is second to none when it comes to durability, residues of chemical processes have a destructive influence on the paper, resulting in the appearance of the so-called “orange ghosts (…)” after several years.

When my interest in this technique became more serious, it turned out that there are many platinotype methods. What is more, platinum mixed with palladium increases the obtainable tonal range . The picture that emerges has more details extracted from the lights, and the warm black tone is an additional asset which could not be obtained when using different techniques. What is more, the technique’s destructive influence on the surface was an obstacle that a British chemist managed to overcome.

A platinum and palladium print is recorded with the use of the most durable metals, that is, platinum and palladium. Both are classified as noble metals, which means that in normal conditions they do not interact with other chemical compounds. Because of that, their life is infinite.

In order to obtain an image, both metals should be set on a sound base. In addition, a washout of residues from their chemical processes should occur. The Arche Paper Mill (which has been manufacturing paper since the Middle Ages), designed a special base called Arche Platine , consisting of clean cotton fibres and compliant with the requirements of platinotype photography. The paper does not contain any additional chemical compounds and has the Photographic Activity Test (PAT) certificate, which is the most important one in the field of photography.

The most important task that the person composing chemical compounds transferring platinum and palladium from a water solution to paper faces is to choose the chemical components in such a way that the paper fibre will not get damaged while at the same time making sure that the components used are easily washed-out after the process. It is important that nothing, apart from platinum and palladium, is left on the paper after the process.

The historical variations of the technique did not stand the test of time. Compounds transferring palladium and platinum, sensitising substances and all kinds of compounds improving contrast had a detrimental influence on the paper.

Over the years, various chemists modified the process. One of them was Mike Ware (a chemist, photographer, academic and member of the Royal Academy of Sciences), who by making the results of his studies available, revolutionised the possibilities of using the technique. The modified palladium and platinum technique implemented in accordance with his theory allowed the obtaining of a permanent image on a clean and undestroyed paper base since all components of the process which could have a negative influence on the base’s durability were removed. Thanks to the changes proposed by Mike Ware, the technique stopped to be detrimental to the surface. This modern version of the process was implemented thanks to chemical knowledge, the possibility of conducting precise chemical analyses and availability of new chemical compounds.
In the method presented, no additives that are subject to ageing processes, such as fixatives, bleaches, adhesives, emulsions, gelatines and others, are used.
As a result of photochemical reactions, the two most stable metals are transferred to the surface with a watermark in the form of the infinity sign!

Akty
Wacław Wantuch
Wydawnictwo Bosz
Olszanica 2010
ISBN 978-83-7576-113-9

Akty Wacława Wantucha to rzeźby klasyczne, czarno-białe układanki pełne tłumionych emocji. Artysta, schowany za aparatem, udaje niewiniątko i prowokuje paraerotyczne pozy. Nie pozwala modelkom decydować o swoim ciele ani opowiadać własnych historyjek o jego pięknie. Wyklucza kokieterię. Jak każdy demiurg, ma swoją koncepcję. Zdjęcia są doskonałe przez nieomylne wybranie fragmentów nagiej kobiety, aby uzyskać zamierzony i od dawna przemyślany efekt. Ciało ma czasem prawo zaprezentować się w całości – na to też jest chwila czasu – ale sztuka tkwi w szczegółach: w doskonałości piersi, pośladków czy ud. Kolor nie ma znaczenia. Jest tylko forma. Tak jak w niepolichromowanej rzeźbie. Brak barw pomaga w koncentracji.

Hanna Bakuła

Wacław Wantuch’s nudes are classics of sculpture, monochrome jigsaws full of inhibited emotions. Hidden behind the camera, the artist pretends innocence and provokes his models into para-erotic poses. He doesn’t let them decide about their body or tell their own stories of its beauty. He rules out coquetry.Like all demiurges he has his own idea. His pictures are perfect thanks to his impeccable choice of the parts of the nude to make up his intended, well-planned effect. At times the body has the right to present itself fully – for that there’s a moment in time, too – but artistry lies in the details: the perfection of the breasts, buttocks, or thighs. Colour is irrelevant. Just the shape counts, as in unpainted sculpture. The absence of colour helps you concentrate.

Hanna Bakuła

Akt2
Wacław Wantuch
Wydawnictwo Bosz
Olszanica 2006
ISBN 83-87730-61-0

Nie wiem, czy w sztukach plastycznych jest „kryterium pleców”, czy w ogóle istnieje jakiś – dajmy na to – czeladniczy egzamin, na którym uczeń ma „zrobić plecy” – i jak je zrobi, to znaczy, że coś umie. Ale przyjrzyjcie się – nie omijając, ma się rozumieć, innych ujęć – jak Wantuch fotografuje plecy, a pojmiecie jak wiele on umie i wiele widzi. Jak oświetlona jego obiektywem płaszczyzna pleców niebywale bywa zmysłowa i zarazem nierealna, realistyczna i abstrakcyjna, symboliczna i werystyczna. Jeśli istnieje fotografia esencji nagości, fotografia nagości samej w sobie, to jest to fotografia damskich pleców przez tego autora uczyniona.

Jerzy Pilch

I don’t really know if there is a „back criteria” in fine art; does at all exist any – let say – newcomer exam where student needs to „perform back” and when one did it this means that he is able to do something. But carefully take a look – of course doesn’t miss other shots – how Wantuch is taking a photo of the back and then you realize how much he see and know. How his back plane shining by the lens is unbelievably sensual and unreal at the same time, realistic and abstract, symbolic and Verismo. If there is the essence photography of nakedness, photography itself nakedness, he is a photograph of women back by this author made to be.

Jerzy Pilch

Akt
Wacław Wantuch
Wydawnictwo Bosz
Olszanica 2003
ISBN 83-87730-61-0

Już niekoniecznie wiemy, patrząc na dobrze znajome piersi, pośladki, uda i biodra cudownie przemienione przez Wacława Wantucha w trudne do rozszyfrowania poetyckie pejzaże, zimne kubizujące rzeźby czy martwe natury – oglądamy czy podglądamy? Budzą się w nas uczucia wyższe czy najniższe? Podziwiamy czy pożądamy?

Janusz Głowacki

We’re no longer so sure, as we view the familiar shapes of breasts, buttocks, thighs, and hips, marvellously transformed by Wacław Wantuch into not very easily decipherable poetic landscapes, cold cubistic sculptures, or still life – wthether we’re observers or Peeping Toms. Whether we admire or desire.

Janusz Głowacki

Kraków Cracow
Wacław Wantuch
Wydawnictwo Art Partner
Krakow 2003
ISBN 83-920115-1-1

Jednym z elementów Wantuchowego widzenia świata i tym samym jego fotografowania jest zaskoczenie. Obustronne jakby, gdyż oparte na sprzężeniu zwrotnym, w którym skutek oddziałuje na przyczynę: rzeczywistość – jej niespodziewany aspekt zadziwia artystę. I staje się dzięki jego ujęciu zaskakująca, bo inna od potocznie postrzeganej, lecz przez to nie mniej przekonująca. A może przekonująca bardziej jeszcze, gdyż rację miał Leger, twierdząc, że „celem sztuki nie jest piękno, lecz prawda”. Piękno zjawia się jako sygnał dotarcia do prawdy. A urody nikt dziełom Wantucha odmówić nie może.

 

Jerzy Madeyski

One of the elements in Wantuch′s vision of the world and his photography is surprise. It is a process of feedback in which effect influences cause: the amazing aspect of reality surprises the artist. And thanks to the frame of his photograph reality becomes surprising because it is seen from a different, unusual perspective. Perhaps Leger was right saying that the aim of art is not beauty but truth. Beauty is but a signal that truth has been attained. And nobody can deny the beauty of Wantuch′s works.

Jerzy Madeyski

Kraków, Cracow,
Krakau, Cracovie
Wacław Wantuch
Wydawnictwo Sepia collection
Kraków 2001
ISBN 83-915310-0-2

Album stanowi cenną pozycję zarówno artstyczną, jak i inwentaryzatorską. Dla piszącego te słowa cenny jest wybór dokonany przez autora: z mnogości swych fotogramów publikuje on te, które układają się w jednobarwny poemat o niepowtarzalnym pięknie Krakowa.

 

Wiktor Zin

As well as being of documentary importance, this album is an artistically valuable book. For me personally the artist’s choice is precious, as he publishes from a multitude only those images which together compose a sepia-tone poem on the unique beauty of Cracow.

Wiktor Zin

Kamień wawelski?
Wacław Wantuch
Wydawnictwo Castor
Kraków 1992
ISBN 83-900879-0-1

Czym jest kamień wawelski – czakram pulsujący tajemniczą energią – cel Hinduskich pielgrzymów ? Czym jest wzgórze wawelskie? Czy tylko naszym narodowym panteonem, czy jednym z nielicznych na kuli ziemskiej intrygujących miejsc, którego zagadka pozostaje niewyjaśniona? Książka ta próbuje ją rozszyfrować, przytaczając wyniki naukowych pomiarów, opinie sceptyków i badaczy, mistyków i entuzjastów.
Autor nie narzuca swojej opinii. Wybór odpowiedzi pozostawia czytelnikowi.

The author approached many people, from academics of various specialisation to ordinary people, who have something to do with t he chakra on Wawel Hill.
He asked all of them about their opinion on the chakra. He recorded their remarks
on the tape recorder and then after editing work and then obtaining authorisation,
he published them.